Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Služby > Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

Poslání domova

Našim posláním je vytvářet důstojné podmínky pro prožití a dožití pokojného stáří. Individuálním přístupem poskytujeme ošetřovatelskou a sociální péči, přičemž seniory podporujeme v zachování stávajících schopností a udržování kontaktů s přirozeným prostředím.

Cíl

 • sociální začlenění,
 • zajišťovat důstojné prožití života ve stáří

Strategické cíle organizace jsou obsaženy a zpracovány v Plánu rozvoje kvality poskytovaných sociálních služeb na období 2017 - 2020 způsobem, který umožňuje jejich kontrolu a vyhodnocení.

Cílové skupiny

Cílovou skupinu služby domova se zvláštním režimem tvoří senioři, kteří:

 • dosáhli 55ti let věku
 • jsou vlivem Alzheimerova onemocnění nebo syndromu demence zcela nebo částečně závislí v péči o vlastní osobu na pomoci jiné osoby
 • se nachází v nepříznivé sociální situaci- nepříznivá sociální situace je nepříznivý zdravotní stav osoby, která vyžaduje 24 hod. péči a dohled druhé osoby a nelze toho dosáhnout za pomoci rodiny, blízkých osob, terénní pečovatelské služby, ambulantní služby, odlehčovací služby ani pobytové pečovatelské služby.

Naše služby neposkytujeme osobám:

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení a trval odborné ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení pod stálým lékařským dohledem
 • s vrozenými smyslovými vadami
 • trpícím infekční a parazitární chorobou všech druhů a stádií, tuberkulózou, pohlavní chorobou v akutním stádiu, psychózou a psychickými poruchami (např. schizofrenie), při nichž nemocný může ohrozit sebe i druhé
 • se závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách
 • nerespektujícím Smlouvu o poskytování sociální služby a smluvně sjednaná pravidla poskytování služby
 • jejichž požadavky nemůžeme v rámci našich možností splnit a ze kterých nejsou ochotny ustoupit (služby osobní asistence, sociální zařízení na pokoji apod.)

Zásady

Zachování lidské důstojnosti - důstojné podmínky pro život ve stáří vytváříme:

 • projevenou úctou k našim seniorům, zejména k jejich věku, zdravotnímu omezení, sociálnímu postavení, oslovení, přáním, potřebám apod.,
 • podporou v uplatňování svých práv a zájmů (uživatelé si sami mohou zvolit typ stravy, způsob výplaty důchodu, způsob trávení volného času apod.),
 • podporou při projevování svobodné vůle např. formou podání stížnosti.

Individuální přístup - odbornou ošetřovatelskou a sociální péči poskytujeme vždy s ohledem na indiviuální možnosti, schopnosti, a potřeby seniorů. Skrze dobrou znalost životních příběhů se snažíme porozumět avyhovět jejich zvyklostem a  přáním.

Podpora zachovalých schopností - uživatele motivujeme a aktivně zapojujeme do každodenních činností např. při oblékání, hygieně, podávání stravy, v rámci volnočasových aktivit, zprostředkování kontaktů s rodinou apod., čímž usilujeme o jejich seberealizaci a zachování pocitu důležitosti. Naše podpora a péče začíná tam, kde končí individuální síly a možnosti seniorů. Podpora v zachování co nejvyšší možné míry soběstačnosti je poskytnuta v následujících oblastech potřeb: Mobilita, stravování, oblékání, tělesná hygiena, výkon fyziologických potřeb, péče o zdraví, zajištění bezpečí, zajištění kontaktu se společenským prostředím, péče o domácnost, uplatňování práv a oprávněných zájmů, komunikace, orientace (časem, osobou, místem).

Kapacita služby domova se zvláštním režimem je 99 lůžek.