Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Služby > Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

 

Poslání domova

Našim posláním je vytvářet důstojné podmínky pro prožití a dožití pokojného stáří. Individuálním přístupem poskytujeme ošetřovatelskou a sociální péči, přičemž seniory podporujeme v zachování stávajících schopností a udržování kontaktů s přirozeným prostředím.

Kapacita služby domova se zvláštním režimem je 93 lůžek.

Cíl

  • zachování soběstačnosti (cílem služby je uživatel, který se dle svých možností a schopností zapojuje do péče o svoji osobu v oblasti hygieny, stravování a oblékání. Sám si rozhoduje o tom, co bude dělat ve volném čase.)
  • sociální začlenění (cílem služby je uživatel, který se účastní skupinové aktivizace, kulturních a společenských akcí pořádaných v domově i mimo něj, zůstává v kontaktu se svoji rodinou, blízkými a kamarády.)
  • vytvoření bezpečného prostředí (cílem služby je uživatel, který se v domově cítí bezpečně. Dbáme na to, aby se uživatel mohl samostatně pohybovat po zařízení a aby se v zařízení orientoval.)

Strategické cíle organizace jsou obsaženy a zpracovány v Plánu rozvoje kvality poskytovaných sociálních služeb na období 2021 - 2023 způsobem, který umožňuje jejich kontrolu a vyhodnocení.

Cílové skupiny

Cílovou skupinu služby domova se zvláštním režimem tvoří senioři:

  • kteří dosáhli 55ti let věku
  • s Alzheimerovým onemocněním nebo jiným typem demence
  • kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci.

V nepříznivé sociální situaci se nachází osoby, které mají v důsledku Alzheimerova onemocnění nebo jiného typu demence sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Možnosti zůstat v domácím prostředí za pomoci rodiny, blízkých osob nebo terénních či ambulatních sociálních služeb byly vyčerpány a hrozí tak vyčlenění ze společnosti neposkytnutím potřebné péče.

 

Zásady

Zachování lidské důstojnosti - důstojné podmínky pro život ve stáří vytváříme:

  • projevenou úctou k našim seniorům, zejména k jejich věku, zdravotnímu omezení, sociálnímu postavení, oslovení, přáním, potřebám apod.,
  • podporou v uplatňování svých práv a zájmů (uživatelé si sami mohou zvolit typ stravy, způsob výplaty důchodu, způsob trávení volného času apod.),
  • podporou při projevování svobodné vůle např. formou podání stížnosti.

Individuální přístup - odbornou ošetřovatelskou a sociální péči poskytujeme vždy s ohledem na indiviuální možnosti, schopnosti, a potřeby seniorů. Skrze dobrou znalost životních příběhů se snažíme porozumět avyhovět jejich zvyklostem a  přáním.

Podpora zachovalých schopností - uživatele motivujeme a aktivně zapojujeme do každodenních činností např. při oblékání, hygieně, podávání stravy, v rámci volnočasových aktivit, zprostředkování kontaktů s rodinou apod., čímž usilujeme o jejich seberealizaci a zachování pocitu důležitosti. Naše podpora a péče začíná tam, kde končí individuální síly a možnosti seniorů. Podpora v zachování co nejvyšší možné míry soběstačnosti je poskytnuta v následujících oblastech potřeb: Mobilita, stravování, oblékání, tělesná hygiena, výkon fyziologických potřeb, péče o zdraví, zajištění bezpečí, zajištění kontaktu se společenským prostředím, péče o domácnost, uplatňování práv a oprávněných zájmů, komunikace, orientace (časem, osobou, místem).

Spolupráce s rodinou a blízkými - v maximální míře podporujeme uživatele v zachování kontaktu s rodinou a přirozeným sociálním prostředím. Rodinám umožňujeme podílet se na poskytování péče.

Služba domova se zvláštním režimem je poskytována na odděleních Zámek I, Zámek II, Pavilon a Předzámčí v jedno, dvou a třílůžkových pokojích.