mapa
Kontaktujte nás
516 426 441

Informace pro zájemce o službu

Zájemce o službu je přijímán do Domova pro seniory Černá Hora na základě vyplněné a doručené žádosti o přijetí. Tiskopis žádosti o přijetí si může zájemce vyzvednout:

  • osobně u sociálních pracovnic (v době jejich nepřítomnosti na vrátnici),
  • žádost může být zájemci na jeho požádání zaslána e-mailem
  • žádost může být zájemci na jeho požádání zaslána poštou na adresu jeho pobytu,
  • žádost je možné stáhnout z webových stránek organizace www.domovch.cz (v záložce "Dokumenty ke stažení")

Součástí žádosti je formulář pro vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu (vyplní praktický lékař, v případně hospitalizace zájemce o službu ve zdravotnickém zařízení ošetřující lékař). V případě zájmu jsou žadateli předány informační letáky o poskytované službě, přehled úhrad za poskytování ubytování, stravy, péče, dále kontakt na sociální pracovnice a publikace vydaná Českou alzheimerovskou společností „Na pomoc pečujícím rodinám“, která podává stručné informace o Alzheimerově onemocnění a především přináší cenné rady jak žít s člověkem s tímto onemocněním a jak o něj pečovat.

Vyplněnou a podepsanou žádost doručí zpět do zařízení buď osobně, poštou na adresu Domova pro seniory Černá Hora nebo e-mailem na domovch@domovch.cz. Sociální pracovník zkontroluje, zda je žádost podepsána a obsahuje potřebné náležitosti. Pokud je zájemce o službu přítomen osobně, je možné žádost vyplnit a podepsat na místě, vyjádření lékaře je možné zaslat dodatečně.

Nezbytnými přílohami žádosti jsou:

  • vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele (nesmí být starší 6 měsíců),
  • zpráva odborného lékaře (psychiatra) pokud jej žadatel navštěvuje, nebo je z lékařské zprávy patrno, že vyšetření je k posouzení žádosti nezbytné,
  • je-li žadatel omezen ve svéprávnosti - kopie rozsudku soudu o omezení svéprávnosti a listiny o ustanovení opatrovníka, popř. jiného zplnomocněného zástupce (člena domácnosti, obecního úřadu obce s rozšířenou působností).

O zařazení do evidence žadatelů do Domova pro seniory Černá Hora rozhoduje ředitelka Domova, sociální pracovnice a vedoucí zdravotnického úseku. Posuzuje se, zda zájemce spadá do cílové skupiny Domova, dále sociální a zdravotní situace (míra naléhavosti přijetí do zařízení). Jako nástroj pro zařazení do evidence slouží bodová kritéria pro přijetí žadatele. Kritéria pro přijetí si lze prohlédnout níže ve formátu Microsoft Office Word. Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele (popř. vyjádření odborného lékaře) se předává k posouzení vedoucí zdravotnického úseku, která dle potřeby žádosti konzultuje se smluvní praktickou lékařkou. O přijetí do Domova pro seniory Černá Hora rozhoduje ředitelka Domova, sociální pracovnice a vedoucí oddělení.

Sociální pracovnice evidují žádosti v písemné i elektronické podobě (program IS Cygnus). Spisy žadatelů jsou vedeny v písemné podobě v kanceláři sociálních pracovnic v uzamykatelné místnosti. Po zpracování žádosti je zájemce písemně vyrozuměn do 30 dnů Oznámením o zařazení či nezařazení do evidence žadatelů.

Sociální šetření

Sociální šetření provádí sociální pracovnice a je realizováno formou dvou setkání:

První sociální šetření:

  • provádí dvě sociální pracovnice a to do 30 dnů ode dne přijetí žádosti do Domova pro seniory Černá Hora. V této fázi šetření je zájemce seznámen s posláním a cíli organizace, s chodem domova pro seniory a podmínkami přijetí, se způsobem a výší úhrad, s obsahem smlouvy o sociální službě, souborem vnitřních pravidel a fakultativními službami. Sociální pracovnice se snaží prostředí domova přiblížit prostřednictvím fotografií a letáků. Na požádání žadatele mu mohou být tyto dokumenty a letáky s obsaženými informacemi předány v tištěné podobě.

Druhé sociální šetření:

  • provádí sociální pracovnice společně s vedoucí příslušného oddělení, a to před nástupem žadatele do Domova pro seniory Černá Hora. Pro tuto fázi šetření je vytvořen formulář "Záznam ze sociálního šetření", podle kterého sociální pracovnice při vedení rozhovoru systematicky postupuje, ptá se na otázky směřující k bytové a sociální situaci žadatele, k možnostem a schopnostem orientace, komunikace, mobility či způsobu stravování. Mapuje denní činnosti žadatele, jeho zájmy, záliby, obavy. Pracovnice Domova pro seniory Černá Hora v rámci rozhovoru dále získává informace do biografické anamnézy (nezbytná pro koncept bazální stimulace). Zájemce je informován o orientačním seznamu potřebných věcí, které je vhodné mít při nástupu do zařízení s sebou. Sociální pracovnice se snaží prostředí domova přiblížit prostřednictvím fotografií a letáků. Sociální pracovnice zájemci o službu nabídne možnost vyfotografování jeho oblíbených předmětů, prostředí popř. jeho vlastní osoby, což může později uživateli služby sloužit jako stimulující podněty v novém prostředí.

"Záznam ze sociálního šetření a adaptační plán péče" slouží klíčovému pracovníkovi při sestavování individuálního plánu a současně mu poskytuje základní informace, které slouží jako počáteční vklad při navazování důvěrného vztahu s uživatelem.

Cílem jednání se zájemcem je pomoci definovat mu jeho zakázku, tj. to, co zájemce od poskytování sociální služby očekává, a jeho osobní cíle, kterých má být poskytováním našich služeb dosaženo (vycházíme z toho, že kvalitně poskytovaná služba musí vycházet z osobních cílů zájemce).

Přijetí žadatele do sociální služby

Před přijetím nového uživatele je rodině k vyplnění předán formulář "Biografická anamnéza v konceptu bazální stimulace", který slouží ke zjištění individuálních potřeb uživatele a následnému nastavení poskytované péče. A formulář "Životní příběh", který nám předkládá významné informace z celého života uživatele např. jeho přání, potřeby, zvyky, oblíené i neoblíbené činnosti, významné okamžiky, vzpomínky apod. Vyplněný formulář je předán vedoucí oddělení, která jej předá klíčovému pracovníkovi.

Datum přijetí do Domova je domluveno dle potřeby žadatele, nejlépe do několika následujících dnů od uvolnění místa. Nový uživatel je po příjezdu do Domova pro seniory Černá Hora vedoucí příslušného oddělení ubytován na pokoji a seznámen s chodem oddělení. Poté je přivítán sociální pracovnicí, která zastává roli laskavého průvodce v novém prostředí, podporuje uživatelův pocit jistoty, bezpečí, důvěry. S ohledem na aktuální stav uživatele s ním dále dojednává formální, administrativní náležitosti. V případě, že uživatel nebyl seznámen se všemi náležitostmi (např. z důvodu nesoustředěnosti, rozrušení apod.), neporozuměl některým z bodů dokumentů nebo jsou mu dokumenty nejasné jako celek, sociální pracovnice si s uživatelem domluví další schůzku/y, kde mu dané obsahy řádně vysvětlí s ohledem na jeho individuální potřeby. Nejasné pasáže dokumentů s uživatelem rozebere a opakovaně se otázkami ujistí, zda jejím obsahům skutečně porozuměl a orientuje se v nich.

V den přijetí je nutné, aby měl u sebe nový uživatel platný občanský průkaz a průkaz pojištěnce. Občanský průkaz se dokládá sociálním pracovnicím pouze ke kontrole jeho platnosti a opsání čísla OP, které je zaneseno do dokumentace sociálního programu IS Cygnus. Občanský průkaz je poté ihned navrácen uživateli nebo je na základě písemné žádosti o úschovu občanského průkazu uložen do uzamykatelné skříňky na denní místnosti pečovatelek, kde je chráněn před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím a odkud je kdykoli k vyzvednutí.

Vyhledat v textu

20. 11. Nikola

Zítra: Albert

Dobrovolnictví

Leták-dobrovolnictví.docx

Poděkování za sponzorské dary

Děkujeme všem sponzorům za veškeré sponzorské dary.

Prodej výrobků našich uživatelů

Nabízíme k prodeji výrobky našich uživatelů. Široký sortiment polštářků za velmi výhodné ceny, plněné stříhaným molitanem nebo rounem.

Návštěvnost stránek

101543