Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Pro zájemce > Jak požádat o službu

Jak požádat o službu

 

Zájemce o službu je přijímán do Domova pro seniory Černá Hora na základě vyplněné a doručené žádosti o přijetí. Tiskopis žádosti o přijetí si může zájemce vyzvednout:

 • osobně u sociálních pracovnic (v době jejich nepřítomnosti na vrátnici),
 • žádost může být zájemci na jeho požádání zaslána e-mailem
 • žádost může být zájemci na jeho požádání zaslána poštou na adresu jeho pobytu,
 • žádost je možné stáhnout (v záložce "Dokumenty ke stažení" na horní liště webových stránek)

Součástí žádosti je formulář pro vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu - prosíme v uzavřené obálce (vyplní praktický lékař, v případně hospitalizace zájemce o službu ve zdravotnickém zařízení ošetřující lékař). V případě zájmu jsou žadateli předány informační letáky o poskytované službě, přehled úhrad za poskytování ubytování, stravy, péče, dále kontakt na sociální pracovnice a publikace vydaná Českou alzheimerovskou společností „Na pomoc pečujícím rodinám“, která podává stručné informace o Alzheimerově onemocnění a především přináší cenné rady jak žít s člověkem s tímto onemocněním a jak o něj pečovat.

Vyplněnou a podepsanou žádost doručí zpět do zařízení buď osobně (nejlpépe na základě předem domluvené osobní schůzky), poštou na adresu Domova pro seniory Černá Hora nebo e-mailem na domovch@domovch.cz nebo novotna@domovch.cz. Sociální pracovnice zkontroluje, zda je žádost podepsána a obsahuje potřebné náležitosti. Pokud je zájemce o službu přítomen osobně, je možné žádost vyplnit a podepsat na místě, vyjádření lékaře je možné zaslat dodatečně.

Přílohami žádosti jsou:

 • vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele - prosíme v uzavřené obálce,
 • zpráva odborného lékaře (psychiatra) pokud jej žadatel navštěvuje, nebo je z lékařské zprávy patrno, že vyšetření je k posouzení žádosti nezbytné, - vyjádření lékaře je dále vedeno u vedoucí zdravotního úseku,
 • je-li žadatel omezen ve svéprávnosti - kopie rozsudku soudu o omezení svéprávnosti a listiny o ustanovení opatrovníka, popř. jiného zplnomocněného zástupce (člena domácnosti, obecního úřadu obce s rozšířenou působností).

O zařazení či nezařazení do evidence žadatelů do Domova pro seniory Černá Hora rozhoduje komise ve složení ředitelka Domova, sociální pracovnice a vedoucí sociálního a zdravotnického úseku. Posuzuje se, zda zájemce spadá do cílové skupiny Domova, dále se zjišťuje nepříznivá sociální situace. Nepříznivá sociální situace je nepříznivý zdravotní stav osoby, která vyžaduje 24 hod. péči a dohled druhé osoby a nelze toho dosáhnout za pomoci rodiny, blízkých osob, terénní pečovatelské služby, ambulantní služby, odlehčovací služby ani pobytové pečovatelské služby.

Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele (popř. vyjádření odborného lékaře) se předává k posouzení vedoucí zdravotnického úseku, která dle potřeby žádosti konzultuje se smluvní praktickou lékařkou.

Sociální pracovnice evidují žádosti v písemné i elektronické podobě (program IS Cygnus). Spisy žadatelů jsou vedeny v písemné podobě v kanceláři sociálních pracovnic v uzamykatelné místnosti. Po zpracování žádosti je zájemce písemně vyrozuměn zpravidla do 30 dnů Oznámením o zařazení či nezařazení do evidence žadatelů.

Sociální šetření

Při sociálním šetření je zjišťována míra soběstačnosti a potřeba podpory v následujících oblastech: Mobilita, stravování, oblékání, tělesná hygiena, výkon fyziologických potřeb, péče o zdraví, zajištění bezpečí, zajištění kontaktu se společenským prostředím, péče o domácnost, uplatňování práv a oprávněných zájmů, komunikace, orientace (časem, osobou, místem).

Sociální šetření je realizováno ve dvou fázích:

1. První sociální šetření

První sociální šetření provádí sociální pracovnice nebo dvě sociální pracovnice, popřípadě společně s vedoucí sociálního úseku, vedoucí zdravotního úseku nebo vedoucí oddělení, a to zpravidla do 30 dnů ode dne přijetí žádosti. Na přání žadatele (rodiny žadatele) může být tato lhůta prodloužena. Posuzuje se, zda zájemce spadá do cílové skupiny Domova a zjišťuje se nepříznivá sociální situace žadatele. V této fázi šetření se zjišťuje bytová situace žadatele, jeho sociální kontakty, zda využívá žadatel nějakou terénní službu, jak je na tom žadatel z hlediska mobility, stravování, oblékání, obouvání, tělesné hygieny, výkonu fyziologické potřeby, péče o zdraví, zajištění bezpečí, spánkový režim, zda potřebuje celodenní péči, zda má možnost osobních aktivit, oblíbených činností, zda zvládá péči o domácnost, jak uplatňuje svoje práva a oprávněné zájmy, jak žadatel komunikuje, jak je na tom z hlediska orientace.

 • V této fázi šetření je zájemce seznámen s posláním a cíli organizace, s chodem domova a podmínkami přijetí, se způsobem placení a výší úhrad, s obsahem Smlouvy o sociální službě, souborem vnitřních pravidel a fakultativními službami.
 • Prostředí domova přibližuje prostřednictvím fotografií, letáků, popř. piktogramů. Vzor Smlouvy (včetně příloh či zjednodušené podoby) může být zájemci na jeho přání ponechán (popř. dodatečně zaslán poštou), stejně jako informační letáky o sociální službě.
 • Se zájemcem o službu jsou při jednání projednávány jeho: požadavky, očekávání, osobní cíle, které by vzhledem k jeho možnostem a schopnostem bylo možné realizovat.

Komise

 • Komise zasedá za účelem projednání žádostí, zda jsou/nejsou žadatelé v nepříznivé sociální situaci.
 • Výsledkem komise je schválení či neschválení žádosti, tedy změna stavu z „podaná“ na stav „schválená“ nebo „odmítnutá“.

2. Druhé sociální šetření

 • Probíhá před samotným nástupem žadatele do zařízení a provádí ho sociální pracovnice společně s vedoucí příslušného oddělení, příp. dle potřeby s vedoucí zdravotního úseku (především u uživatelů, kde bude nutná zvýšená ošetřovatelská péče).
 • Sociální pracovnice předá budoucímu uživateli nebo zástupci k vyplnění dva formuláře, které slouží ke zjištění individuálních potřeb uživatele a následnému nastavení poskytované péče: Životní příběh a Biografická anamnéza v konceptu bazální stimulace. Vyplněné formuláře jsou odevzdány sociálním pracovnicím, vedoucí oddělení, popř. přímo klíčovému pracovníkovi, a to při přijetí uživatele.
 • Budoucí uživatel a zástupce je informován (ústně, formou letáku) o orientačním seznamu potřebných věcí, které je vhodné mít při přijetí do zařízení s sebou.

Sociální šetření provádíme zpravidla do vzdálenosti 40 km. Při delších vzdálenostech žádáme sociální pracovnici zdravotnického zařízení nebo odlehčovací služby, místní příspěvkové organizace či jiného typu služby, aby žadateli zprostředkovala námi poskytnuté informace obsažené v prvním i druhém sociálním šetření, zároveň s žadatelem vyplnila formulář „Záznam z druhého sociálního šetření a adaptační plán péče“. Pokud by taková dohoda nebyla možná, provádí sociální pracovnice domova sociální šetření i v hůře dostupných a vzdálenějších lokalitách, osobně nebo telefonicky s rodinnými příslušníky, zástupci. 

Závěr procesu sociálního šetření:

 • Cílem jednání se zájemcem je zjištění jeho nepříznivé sociální situace a dále mu pomoci definovat jeho zakázku (tj. to, co zájemce od poskytování sociální služby očekává, a jeho osobní cíle, kterých má být poskytováním našich služeb dosaženo – vycházíme z toho, že kvalitně poskytovaná služba musí vycházet z osobních cílů zájemce).
 • Osobní cíle, požadavky, očekávání musí být významné pro uživatele. Sociální pracovnice nechává uživateli dostatečný prostor pro formulování vlastní představy. Během poskytování sociální služby jsou v plánu péče měněny a konkretizovány z obecné roviny do individuální podoby. Osobní cíl si uživatel dále upřesňuje s klíčovým pracovníkem.

Přijetí žadatele do sociální služby

Před přijetím nového uživatele je rodině k vyplnění předán formulář "Biografická anamnéza v konceptu bazální stimulace", který slouží ke zjištění individuálních potřeb uživatele a následnému nastavení poskytované péče. A formulář "Životní příběh", který nám předkládá významné informace z celého života uživatele např. jeho přání, potřeby, zvyky, oblíbené i neoblíbené činnosti, významné okamžiky, vzpomínky apod. Vyplněný formulář je předán vedoucí oddělení, která jej předá klíčovému pracovníkovi.

Datum přijetí do Domova je domluveno dle potřeby žadatele, nejlépe do několika následujících dnů od uvolnění místa. Nový uživatel je po příjezdu do Domova pro seniory Černá Hora vedoucí příslušného oddělení ubytován na pokoji a seznámen s chodem oddělení. Poté je přivítán sociální pracovnicí, která zastává roli laskavého průvodce v novém prostředí, podporuje uživatelův pocit jistoty, bezpečí, důvěry. S ohledem na aktuální stav uživatele s ním dále dojednává formální, administrativní náležitosti. V případě, že uživatel nebyl seznámen se všemi náležitostmi (např. z důvodu nesoustředěnosti, rozrušení apod.), neporozuměl některým z bodů dokumentů nebo jsou mu dokumenty nejasné jako celek, sociální pracovnice si s uživatelem domluví další schůzku/y, kde mu dané obsahy řádně vysvětlí s ohledem na jeho individuální potřeby. Nejasné pasáže dokumentů s uživatelem rozebere a opakovaně se otázkami ujistí, zda jejím obsahům skutečně porozuměl a orientuje se v nich.

V den přijetí je nutné, aby měl u sebe nový uživatel platný občanský průkaz a průkaz pojištěnce. Občanský průkaz se dokládá sociálním pracovnicím pouze ke kontrole jeho platnosti a opsání čísla OP, které je zaneseno do dokumentace sociálního programu IS Cygnus. Občanský průkaz je poté ihned navrácen uživateli nebo je na základě písemné žádosti o úschovu občanského průkazu uložen do uzamykatelné skříňky na denní místnosti pečovatelek, kde je chráněn před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím a odkud je kdykoli k vyzvednutí.